Shamrock V

Image of 20 inch Shamrock V circa 1930 model